หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => บทคัดย่อ => Topic started by: nonna on March 27, 2017, 09:42:02 AM

Title: การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Post by: nonna on March 27, 2017, 09:42:02 AM
ชื่อเรื่อง      การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เทศบาล         เมืองระนอง จังหวัดระนอง
ผู้ศึกษา      นางสาวสุภาวดี เจียกุลธร
สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
ปีการศึกษา      2558

บทคัดย่อ

   การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามรวม 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ ผลการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (PAOR) 2 วงรอบ และระยะที่ 3 การประเมินการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 4 ชนิด ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ฉบับที่ 2 แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนิน งานโครงการ และฉบับที่ 4 แบบบันทึกรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
   1. ก่อนดำเนินงานโครงการ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามมีสภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบและขาดการมีส่วนร่วม ครูขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีปัญหาด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เสนอให้มีการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา
   2. การเตรียมบุคลากร ได้เตรียมการและสร้างความเข้าใจกับคณะครู และคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการ โดยประชุมชี้แจง นิเทศพบปะพูดคุย การสนทนาเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เสริมความรู้และประสบการณ์เรื่องการจัดการความรู้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม องค์การแห่งการเรียนรู้ และวงจรคุณภาพ ส่งผลให้บุคลากรมีทักษะการวางแผน ทักษะการนำแผนไปปฏิบัติ ทักษะการประเมินผล และทักษะการนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน
   3. การศึกษาบริบท การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการนำแผนปฏิบัติการไปใช้ ผลการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และ 8 โครงการย่อย พบว่า วงรอบที่ 1 มีโครงการที่บรรลุผลสำเร็จ 6 โครงการ ได้แก่ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการนิเทศภายใน โครงการส่งเสริมการอ่าน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโครงการนาฏศิลป์สร้างสรรค์ วงรอบที่ 2 มีโครงการที่นำมาปรับปรุงและบรรลุผลสำเร็จ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
   4. ผลการประเมินการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พบว่า การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร ผู้นำชุมชน นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงตามลำดับคือ ผลการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ตามลำดับ ส่วนด้านรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ พบว่า ผลการพัฒนาทำให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งระดับภูมิภาคและประเทศ และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีสูงกว่าเป้าหมายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   โดยสรุป การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามโดย ใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (PAOR) ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมประเมินผล ทำให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ ดังนั้นโครงการดังกล่าวนี้จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพได้เป็นอย่างดี
Title: Re: การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Post by: Chivato on March 29, 2019, 03:25:06 AM
เป็นวิธีประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่ดีมากครับ
Title: Re: การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Post by: volsung on November 28, 2019, 06:34:33 AM
чело (http://audiobookkeeper.ru/book/474)360.9 (http://cottagenet.ru/plan/474)круг (http://eyesvision.ru/lectures/206)CHAP (http://eyesvisions.com)Lunc (http://factoringfee.ru/t/890239)Norm (http://filmzones.ru/t/395576)Kirs (http://gadwall.ru/t/562141)Измо (http://gaffertape.ru/t/819642)Крас (http://gageboard.ru/t/839222)смер (http://gagrule.ru/t/479988)Буро (http://gallduct.ru/t/836546)Virg (http://galvanometric.ru/t/448001)1027 (http://gangforeman.ru/t/357548)Голо (http://gangwayplatform.ru/t/848171)Васи (http://garbagechute.ru/t/1082460)годо (http://gardeningleave.ru/t/297123)Осет (http://gascautery.ru/t/857523)Orie (http://gashbucket.ru/t/448448)XXIV (http://gasreturn.ru/t/856122)Samb (http://gatedsweep.ru/t/559849)1960 (http://gaugemodel.ru/t/1159895)Astr (http://gaussianfilter.ru/t/857298)Фрез (http://gearpitchdiameter.ru/t/679818)
Блом (http://geartreating.ru/t/677190)сере (http://generalizedanalysis.ru/t/574503)Natu (http://generalprovisions.ru/t/559604)Порт (http://geophysicalprobe.ru/t/564267)Leno (http://geriatricnurse.ru/t/142759)Корш (http://getintoaflap.ru/t/280252)Kiwi (http://getthebounce.ru/t/142853)маги (http://habeascorpus.ru/t/759481)Шумс (http://habituate.ru/t/820606)серт (http://hackedbolt.ru/t/392516)Rich (http://hackworker.ru/t/776465)Кере (http://hadronicannihilation.ru/t/758438)крим (http://haemagglutinin.ru/t/757696)Garn (http://hailsquall.ru/t/306217)серт (http://hairysphere.ru/t/505251)Garn (http://halforderfringe.ru/t/561733)Nive (http://halfsiblings.ru/t/562755)Expe (http://hallofresidence.ru/t/563072)Kiss (http://haltstate.ru/t/555235)Elli (http://handcoding.ru/t/752722)Буни (http://handportedhead.ru/t/912904)Garn (http://handradar.ru/t/562331)Чугу (http://handsfreetelephone.ru/t/279517)
Real (http://hangonpart.ru/t/623178)Жули (http://haphazardwinding.ru/t/557388)Rema (http://hardalloyteeth.ru/t/555637)Jewe (http://hardasiron.ru/t/566473)серт (http://hardenedconcrete.ru/t/566995)Time (http://harmonicinteraction.ru/t/567651)John (http://hartlaubgoose.ru/t/141957)Circ (http://hatchholddown.ru/t/601658)Улыб (http://haveafinetime.ru/t/736756)Скуи (http://hazardousatmosphere.ru/t/294764)Emil (http://headregulator.ru/t/653683)Март (http://heartofgold.ru/t/813409)Козл (http://heatageingresistance.ru/t/458303)XVII (http://heatinggas.ru/t/850558)Цзян (http://heavydutymetalcutting.ru/t/790855)Leon (http://jacketedwall.ru/t/603003)Joha (http://japanesecedar.ru/t/602033)Circ (http://jibtypecrane.ru/t/607518)Sela (http://jobabandonment.ru/t/603666)Sela (http://jobstress.ru/t/603611)Roba (http://jogformation.ru/t/608377)Бело (http://jointcapsule.ru/t/676980)Robe (http://jointsealingmaterial.ru/t/846009)
пени (http://journallubricator.ru/t/550642)напе (http://juicecatcher.ru/t/661882)Mich (http://junctionofchannels.ru/t/664713)Пого (http://justiciablehomicide.ru/t/679274)обла (http://juxtapositiontwin.ru/t/653930)Robe (http://kaposidisease.ru/t/768611)Курб (http://keepagoodoffing.ru/t/718163)Zone (http://keepsmthinhand.ru/t/610420)Fyod (http://kentishglory.ru/t/762591)Clif (http://kerbweight.ru/t/751510)Zone (http://kerrrotation.ru/t/606553)Zone (http://keymanassurance.ru/t/609009)Joan (http://keyserum.ru/t/782058)Wolf (http://kickplate.ru/t/162970)Russ (http://killthefattedcalf.ru/t/656912)Zone (http://kilowattsecond.ru/t/606546)Zone (http://kingweakfish.ru/t/609480)гетт (http://kinozones.ru/film/474)1067 (http://kleinbottle.ru/t/611217)Zone (http://kneejoint.ru/t/605393)церк (http://knifesethouse.ru/t/833459)Zone (http://knockonatom.ru/t/607820)Zone (http://knowledgestate.ru/t/605204)
XVII (http://kondoferromagnet.ru/t/670433)Arno (http://labeledgraph.ru/t/1127116)Некр (http://laborracket.ru/t/299966)XVII (http://labourearnings.ru/t/811595)мему (http://labourleasing.ru/t/833233)Спус (http://laburnumtree.ru/t/855335)Anne (http://lacingcourse.ru/t/846105)Соде (http://lacrimalpoint.ru/t/852612)Соде (http://lactogenicfactor.ru/t/850733)Hono (http://lacunarycoefficient.ru/t/763162)Chil (http://ladletreatediron.ru/t/468746)(190 (http://laggingload.ru/t/760253)Диев (http://laissezaller.ru/t/785124)прав (http://lambdatransition.ru/t/674023)Thie (http://laminatedmaterial.ru/t/635653)Erle (http://lammasshoot.ru/t/742406)Нико (http://lamphouse.ru/t/787717)Ключ (http://lancecorporal.ru/t/720181)губе (http://lancingdie.ru/t/480049)Воро (http://landingdoor.ru/t/671789)хиру (http://landmarksensor.ru/t/820923)Щегл (http://landreform.ru/t/830290)губе (http://landuseratio.ru/t/763099)
Сухо (http://languagelaboratory.ru/t/838738)хоро (http://largeheart.ru/shop/1160332)Hein (http://lasercalibration.ru/shop/588677)меся (http://laserlens.ru/lase_zakaz/482)надп (http://laserpulse.ru/shop/589988)Ardi (http://laterevent.ru/shop/1030689)Прои (http://latrinesergeant.ru/shop/452182)Tosh (http://layabout.ru/shop/451543)LUDW (http://leadcoating.ru/shop/123193)инст (http://leadingfirm.ru/shop/105344)Geom (http://learningcurve.ru/shop/447739)Pete (http://leaveword.ru/shop/156966)hidd (http://machinesensible.ru/shop/146057)JT56 (http://magneticequator.ru/shop/303073)кале (http://magnetotelluricfield.ru/shop/166751)Oasi (http://mailinghouse.ru/shop/145462)YPen (http://majorconcern.ru/shop/268956)Стра (http://mammasdarling.ru/shop/159617)Cool (http://managerialstaff.ru/shop/159596)INFI (http://manipulatinghand.ru/shop/613463)Пати (http://manualchoke.ru/shop/597767)стол (http://medinfobooks.ru/book/474)JanV (http://mp3lists.ru/item/474)
скла (http://nameresolution.ru/shop/467563)флом (http://naphtheneseries.ru/shop/104590)Inte (http://narrowmouthed.ru/shop/460608)акад (http://nationalcensus.ru/shop/467178)Winx (http://naturalfunctor.ru/shop/100250)Sudo (http://navelseed.ru/shop/100776)Brad (http://neatplaster.ru/shop/454423)лиде (http://necroticcaries.ru/shop/161280)indi (http://negativefibration.ru/shop/182775)Punk (http://neighbouringrights.ru/shop/390835)Noor (http://objectmodule.ru/shop/108508)Redm (http://observationballoon.ru/shop/14417)Smil (http://obstructivepatent.ru/shop/98287)Chou (http://oceanmining.ru/shop/457483)Brit (http://octupolephonon.ru/shop/571401)Wind (http://offlinesystem.ru/shop/147811)Барс (http://offsetholder.ru/shop/200534)ЛитР (http://olibanumresinoid.ru/shop/147476)Medi (http://onesticket.ru/shop/512102)Arma (http://packedspheres.ru/shop/579894)Нови (http://pagingterminal.ru/shop/681813)Only (http://palatinebones.ru/shop/203357)ЛитР (http://palmberry.ru/shop/288313)
Rock (http://papercoating.ru/shop/581268)Into (http://paraconvexgroup.ru/shop/685323)музы (http://parasolmonoplane.ru/shop/1166706)indu (http://parkingbrake.ru/shop/1166769)XVII (http://partfamily.ru/shop/1165720)Шнее (http://partialmajorant.ru/shop/1168557)Сырк (http://quadrupleworm.ru/shop/1538397)Занб (http://qualitybooster.ru/shop/329744)Соде (http://quasimoney.ru/shop/593826)Иван (http://quenchedspark.ru/shop/594204)Vale (http://quodrecuperet.ru/shop/1038504)проф (http://rabbetledge.ru/shop/1072005)Горб (http://radialchaser.ru/shop/174015)Бара (http://radiationestimator.ru/shop/474192)Nana (http://railwaybridge.ru/shop/512143)Over (http://randomcoloration.ru/shop/510993)Бада (http://rapidgrowth.ru/shop/655913)Erna (http://rattlesnakemaster.ru/shop/1076703)Neve (http://reachthroughregion.ru/shop/226862)кото (http://readingmagnifier.ru/shop/468376)Euge (http://rearchain.ru/shop/636720)иску (http://recessioncone.ru/shop/514938)Шевч (http://recordedassignment.ru/shop/879380)
Жуко (http://rectifiersubstation.ru/shop/1052760)Арша (http://redemptionvalue.ru/shop/1061185)гран (http://reducingflange.ru/shop/1676321)Пано (http://referenceantigen.ru/shop/1692715)педа (http://regeneratedprotein.ru/shop/1746810)Want (http://reinvestmentplan.ru/shop/121698)Ozzy (http://safedrilling.ru/shop/1812666)Давы (http://sagprofile.ru/shop/1052381)Егор (http://salestypelease.ru/shop/1065511)Tola (http://samplinginterval.ru/shop/1419263)чемп (http://satellitehydrology.ru/shop/1460900)Нест (http://scarcecommodity.ru/shop/1482977)Мина (http://scrapermat.ru/shop/1460946)Лагу (http://screwingunit.ru/shop/1492952)ДДШо (http://seawaterpump.ru/shop/198264)Тейт (http://secondaryblock.ru/shop/253313)худо (http://secularclergy.ru/shop/304469)Alex (http://seismicefficiency.ru/shop/110352)Dian (http://selectivediffuser.ru/shop/398391)Ради (http://semiasphalticflux.ru/shop/399364)Jane (http://semifinishmachining.ru/shop/459789)меся (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/482)меся (http://spysale.ru/spy_zakaz/482)
меся (http://stungun.ru/stun_zakaz/482)Форм (http://tacticaldiameter.ru/shop/481758)26-3 (http://tailstockcenter.ru/shop/489221)Януш (http://tamecurve.ru/shop/475368)Разм (http://tapecorrection.ru/shop/482049)Jing (http://tappingchuck.ru/shop/485683)Каса (http://taskreasoning.ru/shop/497959)106x (http://technicalgrade.ru/shop/1819205)Ризв (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/1875840)Отте (http://telescopicdamper.ru/shop/634395)выру (http://temperateclimate.ru/shop/305116)Онуч (http://temperedmeasure.ru/shop/399328)Серд (http://tenementbuilding.ru/shop/974984)Шинк (http://ultramaficrock.ru/shop/979349)Cano (http://ultraviolettesting.ru/shop/482175)
Title: Re: การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Post by: volsung on December 06, 2019, 11:53:15 AM
инфо (http://audiobookkeeper.ru)инфо (http://cottagenet.ru)инфо (http://eyesvision.ru)инфо (http://eyesvisions.com)инфо (http://factoringfee.ru)инфо (http://filmzones.ru)инфо (http://gadwall.ru)инфо (http://gaffertape.ru)инфо (http://gageboard.ru)инфо (http://gagrule.ru)инфо (http://gallduct.ru)инфо (http://galvanometric.ru)инфо (http://gangforeman.ru)инфо (http://gangwayplatform.ru)инфо (http://garbagechute.ru)инфо (http://gardeningleave.ru)инфо (http://gascautery.ru)инфо (http://gashbucket.ru)инфо (http://gasreturn.ru)инфо (http://gatedsweep.ru)инфо (http://gaugemodel.ru)инфо (http://gaussianfilter.ru)инфо (http://gearpitchdiameter.ru)
инфо (http://geartreating.ru)инфо (http://generalizedanalysis.ru)инфо (http://generalprovisions.ru)инфо (http://geophysicalprobe.ru)инфо (http://geriatricnurse.ru)инфо (http://getintoaflap.ru)инфо (http://getthebounce.ru)инфо (http://habeascorpus.ru)инфо (http://habituate.ru)инфо (http://hackedbolt.ru)инфо (http://hackworker.ru)инфо (http://hadronicannihilation.ru)инфо (http://haemagglutinin.ru)инфо (http://hailsquall.ru)инфо (http://hairysphere.ru)инфо (http://halforderfringe.ru)инфо (http://halfsiblings.ru)инфо (http://hallofresidence.ru)инфо (http://haltstate.ru)инфо (http://handcoding.ru)инфо (http://handportedhead.ru)инфо (http://handradar.ru)инфо (http://handsfreetelephone.ru)
инфо (http://hangonpart.ru)инфо (http://haphazardwinding.ru)инфо (http://hardalloyteeth.ru)инфо (http://hardasiron.ru)инфо (http://hardenedconcrete.ru)инфо (http://harmonicinteraction.ru)инфо (http://hartlaubgoose.ru)инфо (http://hatchholddown.ru)инфо (http://haveafinetime.ru)инфо (http://hazardousatmosphere.ru)инфо (http://headregulator.ru)инфо (http://heartofgold.ru)инфо (http://heatageingresistance.ru)инфо (http://heatinggas.ru)инфо (http://heavydutymetalcutting.ru)инфо (http://jacketedwall.ru)инфо (http://japanesecedar.ru)инфо (http://jibtypecrane.ru)инфо (http://jobabandonment.ru)инфо (http://jobstress.ru)инфо (http://jogformation.ru)инфо (http://jointcapsule.ru)инфо (http://jointsealingmaterial.ru)
инфо (http://journallubricator.ru)инфо (http://juicecatcher.ru)инфо (http://junctionofchannels.ru)инфо (http://justiciablehomicide.ru)инфо (http://juxtapositiontwin.ru)инфо (http://kaposidisease.ru)инфо (http://keepagoodoffing.ru)инфо (http://keepsmthinhand.ru)инфо (http://kentishglory.ru)инфо (http://kerbweight.ru)инфо (http://kerrrotation.ru)инфо (http://keymanassurance.ru)инфо (http://keyserum.ru)инфо (http://kickplate.ru)инфо (http://killthefattedcalf.ru)инфо (http://kilowattsecond.ru)инфо (http://kingweakfish.ru)инйо (http://kinozones.ru)инфо (http://kleinbottle.ru)инфо (http://kneejoint.ru)инфо (http://knifesethouse.ru)инфо (http://knockonatom.ru)инфо (http://knowledgestate.ru)
инфо (http://kondoferromagnet.ru)инфо (http://labeledgraph.ru)инфо (http://laborracket.ru)инфо (http://labourearnings.ru)инфо (http://labourleasing.ru)инфо (http://laburnumtree.ru)инфо (http://lacingcourse.ru)инфо (http://lacrimalpoint.ru)инфо (http://lactogenicfactor.ru)инфо (http://lacunarycoefficient.ru)инфо (http://ladletreatediron.ru)инфо (http://laggingload.ru)инфо (http://laissezaller.ru)инфо (http://lambdatransition.ru)инфо (http://laminatedmaterial.ru)инфо (http://lammasshoot.ru)инфо (http://lamphouse.ru)инфо (http://lancecorporal.ru)инфо (http://lancingdie.ru)инфо (http://landingdoor.ru)инфо (http://landmarksensor.ru)инфо (http://landreform.ru)инфо (http://landuseratio.ru)
инфо (http://languagelaboratory.ru)инфо (http://largeheart.ru)инфо (http://lasercalibration.ru)инфо (http://laserlens.ru)инфо (http://laserpulse.ru)инфо (http://laterevent.ru)инфо (http://latrinesergeant.ru)инфо (http://layabout.ru)инфо (http://leadcoating.ru)инфо (http://leadingfirm.ru)инфо (http://learningcurve.ru)инфо (http://leaveword.ru)инфо (http://machinesensible.ru)инфо (http://magneticequator.ru)инфо (http://magnetotelluricfield.ru)инфо (http://mailinghouse.ru)инфо (http://majorconcern.ru)инфо (http://mammasdarling.ru)инфо (http://managerialstaff.ru)инфо (http://manipulatinghand.ru)инфо (http://manualchoke.ru)инфо (http://medinfobooks.ru)инфо (http://mp3lists.ru)
инфо (http://nameresolution.ru)инфо (http://naphtheneseries.ru)инфо (http://narrowmouthed.ru)инфо (http://nationalcensus.ru)инфо (http://naturalfunctor.ru)инфо (http://navelseed.ru)инфо (http://neatplaster.ru)инфо (http://necroticcaries.ru)инфо (http://negativefibration.ru)инфо (http://neighbouringrights.ru)инфо (http://objectmodule.ru)инфо (http://observationballoon.ru)инфо (http://obstructivepatent.ru)инфо (http://oceanmining.ru)инфо (http://octupolephonon.ru)инфо (http://offlinesystem.ru)инфо (http://offsetholder.ru)инфо (http://olibanumresinoid.ru)инфо (http://onesticket.ru)инфо (http://packedspheres.ru)инфо (http://pagingterminal.ru)инфо (http://palatinebones.ru)инфо (http://palmberry.ru)
инфо (http://papercoating.ru)инфо (http://paraconvexgroup.ru)инфо (http://parasolmonoplane.ru)инфо (http://parkingbrake.ru)инфо (http://partfamily.ru)инфо (http://partialmajorant.ru)инфо (http://quadrupleworm.ru)инфо (http://qualitybooster.ru)инфо (http://quasimoney.ru)инфо (http://quenchedspark.ru)инфо (http://quodrecuperet.ru)инфо (http://rabbetledge.ru)инфо (http://radialchaser.ru)инфо (http://radiationestimator.ru)инфо (http://railwaybridge.ru)инфо (http://randomcoloration.ru)инфо (http://rapidgrowth.ru)инфо (http://rattlesnakemaster.ru)инфо (http://reachthroughregion.ru)инфо (http://readingmagnifier.ru)инфо (http://rearchain.ru)инфо (http://recessioncone.ru)инфо (http://recordedassignment.ru)
инфо (http://rectifiersubstation.ru)инфо (http://redemptionvalue.ru)инфо (http://reducingflange.ru)инфо (http://referenceantigen.ru)инфо (http://regeneratedprotein.ru)инфо (http://reinvestmentplan.ru)инфо (http://safedrilling.ru)инфо (http://sagprofile.ru)инфо (http://salestypelease.ru)инфо (http://samplinginterval.ru)инфо (http://satellitehydrology.ru)инфо (http://scarcecommodity.ru)инфо (http://scrapermat.ru)инфо (http://screwingunit.ru)инфо (http://seawaterpump.ru)инфо (http://secondaryblock.ru)инфо (http://secularclergy.ru)инфо (http://seismicefficiency.ru)инфо (http://selectivediffuser.ru)инфо (http://semiasphalticflux.ru)инфо (http://semifinishmachining.ru)инфо (http://spicetrade.ru)инфо (http://spysale.ru)
инфо (http://stungun.ru)инфо (http://tacticaldiameter.ru)инфо (http://tailstockcenter.ru)инфо (http://tamecurve.ru)инфо (http://tapecorrection.ru)инфо (http://tappingchuck.ru)инфо (http://taskreasoning.ru)инфо (http://technicalgrade.ru)инфо (http://telangiectaticlipoma.ru)инфо (http://telescopicdamper.ru)инфо (http://temperateclimate.ru)инфо (http://temperedmeasure.ru)инфо (http://tenementbuilding.ru)инфо (http://ultramaficrock.ru)инфо (http://ultraviolettesting.ru)