หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => บทคัดย่อ => Topic started by: nonna on March 24, 2017, 05:20:45 PM

Title: โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
Post by: nonna on March 24, 2017, 05:20:45 PM
ชื่อเรื่อง      โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัด
      อุปนันทาราม เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ผู้ศึกษา      นางสาวสุภาวดี เจียกุลธร
สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
ปีการศึกษา      2558

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ (2) ทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ และ (3) ประเมินโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิทยากร จำนวน 4 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 24 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 667 คน ปีการศึกษา 2558-2559 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติบรรยาย
   ผลการวิจัยพบว่า
   1. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (1) วิเคราะห์ (analyze) และเรียนรู้ (learn) (2) ออกแบบ (design) สอน (teach) สังเกต (observe) และสะท้อนคิด (reflect)
   2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูมีคะแนนพัฒนาการโดยรวมสูงขึ้น
   3. ผลการประเมินโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า (1) ประสิทธิผลของโปรแกรม พบว่า ครูมีคะแนนพัฒนาการหลังเข้าร่วมการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (2) คุณภาพของโปรแกรม พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
Title: Re: โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
Post by: Chicaa on April 23, 2019, 08:32:01 AM
เป็นข้อมูลที่ผมกำลังต้องการเป็นอย่างมาก