หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => สื่อนวัตกรรม => Topic started by: nonna on June 11, 2015, 12:08:44 PM

Title: การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ
Post by: nonna on June 11, 2015, 12:08:44 PM
ชื่อเรื่อง       การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
ผู้ศึกษา    นางสาวธนธรณ์  ยงชัยยุทธ
หน่วยงาน   โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
ปีที่ศึกษา   2554

บทคัดย่อ
   การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  และพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองระนอง  จำนวน  35  คน  ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purpose  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา  จำนวน  10  แผน  แบบประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  และแบบประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ  และเทียบกับเกณฑ์นักเรียนจำนวนร้อยละ  70  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านและการเขียนร้อยละ  70  ของคะแนนทั้งหมด  นำมาเทียบกับเกณฑ์เสนอเป็นตารางและความเรียง
   ผลการศึกษาพบว่า
   1.  นักเรียนมากกว่าร้อยละ  70  ผ่านเกณฑ์ประเมินการอ่านภาษาอังกฤษร้อยละ 70  ของคะแนนประเมินการอ่านทั้งหมดในทุกแผนจัดการเรียนรู้
   2.  นักเรียนมากกว่าร้อยละ  70  ผ่านเกณฑ์ประเมินการเขียนภาษาอังกฤษร้อยละ 70  ของคะแนนประเมินการเขียนทั้งหมดในทุกแผนจัดการเรียนรู้
Title: Re: การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ
Post by: RafaelJone on March 08, 2017, 06:49:54 AM
ประเมินตามสถานการณ์แล้ว ควรเป็นเช่นนั้น
Title: Re: การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ
Post by: Bergamad on July 18, 2019, 07:05:09 AM
มันคือเรื่องจริงหลอครับ