หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => สื่อนวัตกรรม => Topic started by: jutarat1234 on August 14, 2014, 02:47:40 PM

Title: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึ
Post by: jutarat1234 on August 14, 2014, 02:47:40 PM
ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปอธง
ผู้ศึกษา   นางจุฑารัตน์ ใจอาษา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสันปอธง อ.แม่อาย             
จ.เชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ปีการศึกษา   2557

      การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสนุกกับการคูณ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสนุกกับการคูณ เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสนุกกับการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปอธง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ จำนวน 18 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างละ 30 ข้อ 3) แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

   1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ จำนวน 18 ชุด มีค่าประสิทธิภาพ ( ) เท่ากับ 81.83/81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80
   2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 11.75 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 39.17 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 24.38 และ 5.84 คะแนน ตามลำดับ
   3. เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีเจตคติต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 0.38 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก จึงทำให้นักเรียนมีความตั้งใจ สนใจเรียนมากขึ้น จึงทำให้เกิดผลการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
Title: Re: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึ
Post by: PazMinter on April 24, 2018, 06:42:13 AM
เหมือนกับเด็กไทยคิดเลขไม่ค่อยเป็น