หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => สื่อนวัตกรรม => Topic started by: sureeporn2009 on November 26, 2013, 02:17:45 PM

Title: ผลการใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
Post by: sureeporn2009 on November 26, 2013, 02:17:45 PM
ชื่อผลงาน ผลการใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) Unit : Asean สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย              นางสุรีย์พร ศรีเมือง
ตำแหน่ง          ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปีการศึกษา       2556
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) Unit : Asean สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากชุดการสร้างความรู้ที่เรียนจากชุดการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ให้นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 70 ขึ้นไป 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านวังยาว ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 29 คน ใช้รูปแบบในการวิจัยแบบ One Shot Case Study เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบฝึกทักษะ(Exercise) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน และแบบประเมินการทำงานกลุ่ม
     ผลการวิจัยพบว่า
   1) ประสิทธิภาพของชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) Unit : Asean สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.15/74.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70/70 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนรู้แนวทางในการคิดและเป็นนักอ่านที่ดี ช่วยฝึกฝนให้เป็นผู้มีความสามารถในการตระหนักถึงการคิดและควบคุมการคิดในการอ่าน ซึ่งเป็นผลให้นักเรียนได้ใช้กลวิธีในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดความเข้าใจในการอ่านเพิ่มสูงขึ้น
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากชุดการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 74.60 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนที่มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 59.77 และมีนักเรียนผ่านการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จากการวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อชุดการสร้างความรู้ในทุกๆด้าน ทั้งด้านคุณลักษณะของชุดการสร้างความรู้ ด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ทำให้นักเรียนเกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนสร้างกระบวนการคิดด้วยตนเอง เรียนรู้จากสถานการณ์ที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวัน นักเรียนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ปัญหาที่จะต้องเข้าไปแก้ไขด้วยตนเอง โดยมีแหล่งเรียนรู้ไว้ให้ศึกษาค้นคว้า มีเครื่องมือการช่วยเหลือที่เป็นฐานความช่วยเหลือ มีผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปค้นหาความรู้เพื่อนำมาแก้สถานการณ์ปัญหา ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาได้รวดเร็วและง่ายขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา และสนองนโยบายด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกด้วย   
 :i_new:
Title: Re: ผลการใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
Post by: sofayellow on August 26, 2015, 09:23:49 AM
อ่านเเล้วได้ประโยชน์มากเลยนะครับ