หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => สื่อนวัตกรรม => Topic started by: nonna on September 16, 2013, 05:06:06 AM

Title: รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Post by: nonna on September 16, 2013, 05:06:06 AM
ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ผู้ศึกษา     นางผกาพันธุ์  กันทะยะ
หน่วยงาน   โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  40
ปีที่พิมพ์   2556

บทคัดย่อ

   รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  40  จำนวน  71  คน  กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  40  จำนวน  36  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  10  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  40  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบค่าที  (t-test)  ผลการศึกษาพบว่า 
      1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.50/82.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
      2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีค่าเท่ากับ  0.7562  แสดงว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  75.62
      3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
      4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
Title: Re: รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Post by: Chaiyapoomc on August 25, 2014, 08:00:29 AM
กิจกรรมดีๆแบบนี้น่าสนับสนุนมากเลย
Title: Re: รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Post by: Mackenzie on May 31, 2016, 10:16:14 AM
อยากมีความรู้เรื่องคณิตมากๆ ครับ