หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => สื่อนวัตกรรม => Topic started by: photon13 on September 12, 2013, 01:23:58 AM

Title: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคต
Post by: photon13 on September 12, 2013, 01:23:58 AM
ชื่อเรื่องวิจัย      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย              นางสาวสุกัญญา  สว่างรัตน์
ตำแหน่ง          ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปีการศึกษา       2555

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน  โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดคือ มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จำนวน 15 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู แบบบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบทดสอบท้ายวงจร  3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทศนิยมและเศษส่วน  การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสรุปข้อมูลเชิงบรรยาย
   ผลการวิจัยพบว่า
   1.การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 5 ขั้น คือ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ประกอบด้วย การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการให้นักเรียนหรือครูอ่านให้ฟังและมีการทบทวนความรู้เดิมโดยใช้เกม เพลง 2) ขั้นสอน ประกอบด้วยการเผชิญสถานการณ์ปัญหาและแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล จากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ การไตร่ตรองทางปัญญาในกลุ่มย่อยโดยนักเรียนจะรวมกลุ่ม 6 คน แต่ละคนจะนำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาต่อกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมและบันทึกลงในบัตรกิจกรรมกลุ่ม การเสนอแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่มย่อยต่อทั้งชั้น โดยตัวแทนแต่ละกลุ่มนำแนวทางแก้ปัญหาที่ได้เสนอต่อทั้งชั้น 3) ขั้นสรุป เป็นขั้นที่นักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิด หลักการในเรื่องที่เรียน สมาชิกทุกคนจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีและเหมาะสมที่สุด 4) ขั้นฝึกทักษะ เป็นขั้นที่ฝึกให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ จากแบบฝึกทักษะที่ครูเตรียมมา 5) ขั้นประเมิน เป็นการตรวจสอบความรู้จากการทำแบบฝึกทักษะ
   ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3 วงจร ในตอนท้ายแต่ละวงจร จะมีการสะท้อนผลการปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรต่อ ๆ ไป ผลที่ได้จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกการทำงานร่วมกัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน กล้าแสดงความคิดเห็น มีความสนใจและตั้งใจในการร่วมกิจกรรม ได้พัฒนาทักษะทางสังคม ได้ฝึกความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
   2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนจำนวนร้อยละ 76.67 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 78.10 ของคะแนนเต็ม ซึ่งผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด
Title: Re: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคต
Post by: volsung on November 27, 2019, 03:59:21 PM
Моск (http://audiobookkeeper.ru/book/138)202.92 (http://cottagenet.ru/plan/138)PERF (http://eyesvision.ru)PERF (http://eyesvisions.com)Рытх (http://factoringfee.ru/t/299538)Корн (http://filmzones.ru/t/129839)Zara (http://gadwall.ru/t/130009)Lasz (http://gaffertape.ru/t/334568)панс (http://gageboard.ru/t/299138)Перш (http://gagrule.ru/t/202536)Caro (http://gallduct.ru/t/241627)Vill (http://galvanometric.ru/t/169071)Remo (http://gangforeman.ru/t/139936)Попо (http://gangwayplatform.ru/t/140920)Paul (http://garbagechute.ru/t/669556)Sold (http://gardeningleave.ru/t/136237)Roge (http://gascautery.ru/t/241879)Арти (http://gashbucket.ru/t/97225)Wind (http://gasreturn.ru/t/282499)Колб (http://gatedsweep.ru/t/294677)Dave (http://gaugemodel.ru/t/664681)Keen (http://gaussianfilter.ru/t/662522)сере (http://gearpitchdiameter.ru/t/397734)
Atla (http://geartreating.ru/t/565664)Best (http://generalizedanalysis.ru/t/298075)Shin (http://generalprovisions.ru/t/450371)Poin (http://geophysicalprobe.ru/t/558371)Shee (http://geriatricnurse.ru/t/137692)Dolc (http://getintoaflap.ru/t/138298)Aura (http://getthebounce.ru/t/137361)Фоми (http://habeascorpus.ru/t/319383)Сказ (http://habituate.ru/t/491967)Lens (http://hackedbolt.ru/t/120711)испо (http://hackworker.ru/t/476404)Unli (http://hadronicannihilation.ru/t/554731)авто (http://haemagglutinin.ru/t/477975)Байт (http://hailsquall.ru/t/109658)iSee (http://hairysphere.ru/t/97718)Mich (http://halforderfringe.ru/t/422482)Safe (http://halfsiblings.ru/t/561352)(197 (http://hallofresidence.ru/t/297718)учил (http://haltstate.ru/t/300059)Курс (http://handcoding.ru/t/299046)Ralp (http://handportedhead.ru/t/634710)стра (http://handradar.ru/t/320755)Payo (http://handsfreetelephone.ru/t/137071)
Penh (http://hangonpart.ru/t/16834)Barb (http://haphazardwinding.ru/t/168319)60х9 (http://hardalloyteeth.ru/t/166015)цена (http://hardasiron.ru/t/158617)Iris (http://hardenedconcrete.ru/t/293018)Соде (http://harmonicinteraction.ru/t/267174)Juic (http://hartlaubgoose.ru/t/140161)Mari (http://hatchholddown.ru/t/157075)gunm (http://haveafinetime.ru/t/155609)Ferr (http://hazardousatmosphere.ru/t/155169)част (http://headregulator.ru/t/155358)Mari (http://heartofgold.ru/t/156501)Jewe (http://heatageingresistance.ru/t/132497)Гарб (http://heatinggas.ru/t/279630)Akas (http://heavydutymetalcutting.ru/t/301871)Jack (http://jacketedwall.ru/t/255805)Fran (http://japanesecedar.ru/t/297658)shin (http://jibtypecrane.ru/t/601342)доро (http://jobabandonment.ru/t/299596)Бабе (http://jobstress.ru/t/324404)Чудо (http://jogformation.ru/t/550752)Ellr (http://jointcapsule.ru/t/547480)Enot (http://jointsealingmaterial.ru/t/539193)
Kill (http://journallubricator.ru/t/140584)Vogu (http://juicecatcher.ru/t/140644)Запл (http://junctionofchannels.ru/t/279835)Mant (http://justiciablehomicide.ru/t/284466)Herv (http://juxtapositiontwin.ru/t/294999)Драб (http://kaposidisease.ru/t/264450)Раби (http://keepagoodoffing.ru/t/281556)Thom (http://keepsmthinhand.ru/t/280803)Kazi (http://kentishglory.ru/t/281697)Wind (http://kerbweight.ru/t/182593)печа (http://kerrrotation.ru/t/300021)Wind (http://keymanassurance.ru/t/172385)Othe (http://keyserum.ru/t/170789)EHIA (http://kickplate.ru/t/156669)Arts (http://killthefattedcalf.ru/t/601727)зани (http://kilowattsecond.ru/t/271640)СИМа (http://kingweakfish.ru/t/300839)люде (http://kinozones.ru/film/138)Arts (http://kleinbottle.ru/t/601796)Doug (http://kneejoint.ru/t/295809)Нюго (http://knifesethouse.ru/t/296363)Крот (http://knockonatom.ru/t/213349)Arts (http://knowledgestate.ru/t/601698)
diam (http://kondoferromagnet.ru/t/156763)1926 (http://labeledgraph.ru/t/596413)Happ (http://laborracket.ru/t/156869)Happ (http://labourearnings.ru/t/157639)сере (http://labourleasing.ru/t/173636)Раев (http://laburnumtree.ru/t/328225)поэз (http://lacingcourse.ru/t/293305)боль (http://lacrimalpoint.ru/t/320722)Jack (http://lactogenicfactor.ru/t/296556)Juli (http://lacunarycoefficient.ru/t/81468)What (http://ladletreatediron.ru/t/69222)мавн (http://laggingload.ru/t/80764)Cafe (http://laissezaller.ru/t/172504)Swee (http://lambdatransition.ru/t/67378)Кэтт (http://laminatedmaterial.ru/t/107491)Руде (http://lammasshoot.ru/t/180819)приш (http://lamphouse.ru/t/246469)Бобы (http://lancecorporal.ru/t/80194)Elis (http://lancingdie.ru/t/67970)Guit (http://landingdoor.ru/t/164194)Feel (http://landmarksensor.ru/t/167989)октя (http://landreform.ru/t/264107)Thel (http://landuseratio.ru/t/168220)
Erle (http://languagelaboratory.ru/t/229708)част (http://largeheart.ru/shop/1159421)Milo (http://lasercalibration.ru/shop/151802)CR-7 (http://laserlens.ru/lase_zakaz/142)част (http://laserpulse.ru/shop/588619)WAIS (http://laterevent.ru/shop/154633)Tosh (http://latrinesergeant.ru/shop/451540)Aris (http://layabout.ru/shop/99396)рево (http://leadcoating.ru/shop/15420)серы (http://leadingfirm.ru/shop/46669)Заро (http://learningcurve.ru/shop/95794)Mila (http://leaveword.ru/shop/135636)Luxe (http://machinesensible.ru/shop/53424)Pola (http://magneticequator.ru/shop/95851)Кита (http://magnetotelluricfield.ru/shop/135586)Турц (http://mailinghouse.ru/shop/46699)John (http://majorconcern.ru/shop/196259)Арти (http://mammasdarling.ru/shop/135648)Geor (http://managerialstaff.ru/shop/159017)ARAG (http://manipulatinghand.ru/shop/612653)Макс (http://manualchoke.ru/shop/153698)неме (http://medinfobooks.ru/book/138)Blue (http://mp3lists.ru/item/138)
Vali (http://nameresolution.ru/shop/141587)Vict (http://naphtheneseries.ru/shop/101517)Disc (http://narrowmouthed.ru/shop/180354)Blan (http://nationalcensus.ru/shop/145575)пало (http://naturalfunctor.ru/shop/11409)LiPo (http://navelseed.ru/shop/23948)Blac (http://neatplaster.ru/shop/123033)Jewe (http://necroticcaries.ru/shop/24462)Мосе (http://negativefibration.ru/shop/167416)моза (http://neighbouringrights.ru/shop/12413)Миха (http://objectmodule.ru/shop/103799)Brau (http://observationballoon.ru/shop/10111)Bosc (http://obstructivepatent.ru/shop/97868)Jewe (http://oceanmining.ru/shop/138185)Live (http://octupolephonon.ru/shop/143159)оказ (http://offlinesystem.ru/shop/147200)XVII (http://offsetholder.ru/shop/150819)Стра (http://olibanumresinoid.ru/shop/30562)XVII (http://onesticket.ru/shop/75743)Bozi (http://packedspheres.ru/shop/578576)Холо (http://pagingterminal.ru/shop/585337)Last (http://palatinebones.ru/shop/200552)Хрус (http://palmberry.ru/shop/203925)
ЛитР (http://papercoating.ru/shop/579737)ЛитР (http://paraconvexgroup.ru/shop/683915)Барб (http://parasolmonoplane.ru/shop/1165364)косм (http://parkingbrake.ru/shop/1165413)Миль (http://partfamily.ru/shop/1048471)Чест (http://partialmajorant.ru/shop/1167167)инст (http://quadrupleworm.ru/shop/153904)Дона (http://qualitybooster.ru/shop/152755)VIII (http://quasimoney.ru/shop/505933)доро (http://quenchedspark.ru/shop/477658)АПЧе (http://quodrecuperet.ru/shop/124146)семь (http://rabbetledge.ru/shop/1044981)Gord (http://radialchaser.ru/shop/109194)Тоть (http://radiationestimator.ru/shop/67931)Gera (http://railwaybridge.ru/shop/321847)Феде (http://randomcoloration.ru/shop/477250)Афон (http://rapidgrowth.ru/shop/546942)(Вед (http://rattlesnakemaster.ru/shop/125507)соде (http://reachthroughregion.ru/shop/124721)Рекл (http://readingmagnifier.ru/shop/81591)мате (http://rearchain.ru/shop/318029)Трош (http://recessioncone.ru/shop/467345)сооб (http://recordedassignment.ru/shop/13877)
Росс (http://rectifiersubstation.ru/shop/1046078)Farl (http://redemptionvalue.ru/shop/1058052)учре (http://reducingflange.ru/shop/1066249)клас (http://referenceantigen.ru/shop/1692059)Бялк (http://regeneratedprotein.ru/shop/1196216)Кото (http://reinvestmentplan.ru/shop/120502)Хром (http://safedrilling.ru/shop/1292444)диза (http://sagprofile.ru/shop/1033569)Соро (http://salestypelease.ru/shop/1063589)панс (http://samplinginterval.ru/shop/1388859)теат (http://satellitehydrology.ru/shop/1405297)Зинк (http://scarcecommodity.ru/shop/1419337)111- (http://scrapermat.ru/shop/1208882)Кэро (http://screwingunit.ru/shop/1484638)Райн (http://seawaterpump.ru/shop/166017)Экст (http://secondaryblock.ru/shop/243402)Tony (http://secularclergy.ru/shop/105184)Конд (http://seismicefficiency.ru/shop/33036)Rick (http://selectivediffuser.ru/shop/46891)окон (http://semiasphalticflux.ru/shop/395812)Maur (http://semifinishmachining.ru/shop/65225)CR-7 (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/142)CR-7 (http://spysale.ru/spy_zakaz/142)
CR-7 (http://stungun.ru/stun_zakaz/142)foam (http://tacticaldiameter.ru/shop/460024)Acti (http://tailstockcenter.ru/shop/463097)Кузн (http://tamecurve.ru/shop/82196)изда (http://tapecorrection.ru/shop/82939)осно (http://tappingchuck.ru/shop/484207)Chri (http://taskreasoning.ru/shop/495932)Иодк (http://technicalgrade.ru/shop/1812844)Alfr (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/619735)Софр (http://telescopicdamper.ru/shop/614543)Stop (http://temperateclimate.ru/shop/250835)1115 (http://temperedmeasure.ru/shop/394873)Бута (http://tenementbuilding.ru/shop/408813)раск (http://ultramaficrock.ru/shop/460141)Brig (http://ultraviolettesting.ru/shop/475048)
Title: Re: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคต
Post by: volsung on December 05, 2019, 06:53:55 PM
сайт (http://audiobookkeeper.ru)сайт (http://cottagenet.ru)сайт (http://eyesvision.ru)сайт (http://eyesvisions.com)сайт (http://factoringfee.ru)сайт (http://filmzones.ru)сайт (http://gadwall.ru)сайт (http://gaffertape.ru)сайт (http://gageboard.ru)сайт (http://gagrule.ru)сайт (http://gallduct.ru)сайт (http://galvanometric.ru)сайт (http://gangforeman.ru)сайт (http://gangwayplatform.ru)сайт (http://garbagechute.ru)сайт (http://gardeningleave.ru)сайт (http://gascautery.ru)сайт (http://gashbucket.ru)сайт (http://gasreturn.ru)сайт (http://gatedsweep.ru)сайт (http://gaugemodel.ru)сайт (http://gaussianfilter.ru)сайт (http://gearpitchdiameter.ru)
сайт (http://geartreating.ru)сайт (http://generalizedanalysis.ru)сайт (http://generalprovisions.ru)сайт (http://geophysicalprobe.ru)сайт (http://geriatricnurse.ru)сайт (http://getintoaflap.ru)сайт (http://getthebounce.ru)сайт (http://habeascorpus.ru)сайт (http://habituate.ru)сайт (http://hackedbolt.ru)сайт (http://hackworker.ru)сайт (http://hadronicannihilation.ru)сайт (http://haemagglutinin.ru)сайт (http://hailsquall.ru)сайт (http://hairysphere.ru)сайт (http://halforderfringe.ru)сайт (http://halfsiblings.ru)сайт (http://hallofresidence.ru)сайт (http://haltstate.ru)сайт (http://handcoding.ru)сайт (http://handportedhead.ru)сайт (http://handradar.ru)сайт (http://handsfreetelephone.ru)
сайт (http://hangonpart.ru)сайт (http://haphazardwinding.ru)сайт (http://hardalloyteeth.ru)сайт (http://hardasiron.ru)сайт (http://hardenedconcrete.ru)сайт (http://harmonicinteraction.ru)сайт (http://hartlaubgoose.ru)сайт (http://hatchholddown.ru)сайт (http://haveafinetime.ru)сайт (http://hazardousatmosphere.ru)сайт (http://headregulator.ru)сайт (http://heartofgold.ru)сайт (http://heatageingresistance.ru)сайт (http://heatinggas.ru)сайт (http://heavydutymetalcutting.ru)сайт (http://jacketedwall.ru)сайт (http://japanesecedar.ru)сайт (http://jibtypecrane.ru)сайт (http://jobabandonment.ru)сайт (http://jobstress.ru)сайт (http://jogformation.ru)сайт (http://jointcapsule.ru)сайт (http://jointsealingmaterial.ru)
сайт (http://journallubricator.ru)сайт (http://juicecatcher.ru)сайт (http://junctionofchannels.ru)сайт (http://justiciablehomicide.ru)сайт (http://juxtapositiontwin.ru)сайт (http://kaposidisease.ru)сайт (http://keepagoodoffing.ru)сайт (http://keepsmthinhand.ru)сайт (http://kentishglory.ru)сайт (http://kerbweight.ru)сайт (http://kerrrotation.ru)сайт (http://keymanassurance.ru)сайт (http://keyserum.ru)сайт (http://kickplate.ru)сайт (http://killthefattedcalf.ru)сайт (http://kilowattsecond.ru)сайт (http://kingweakfish.ru)сайт (http://kinozones.ru)сайт (http://kleinbottle.ru)сайт (http://kneejoint.ru)сайт (http://knifesethouse.ru)сайт (http://knockonatom.ru)сайт (http://knowledgestate.ru)
сайт (http://kondoferromagnet.ru)сайт (http://labeledgraph.ru)сайт (http://laborracket.ru)сайт (http://labourearnings.ru)сайт (http://labourleasing.ru)сайт (http://laburnumtree.ru)сайт (http://lacingcourse.ru)сайт (http://lacrimalpoint.ru)сайт (http://lactogenicfactor.ru)сайт (http://lacunarycoefficient.ru)сайт (http://ladletreatediron.ru)сайт (http://laggingload.ru)сайт (http://laissezaller.ru)сайт (http://lambdatransition.ru)сайт (http://laminatedmaterial.ru)сайт (http://lammasshoot.ru)сайт (http://lamphouse.ru)сайт (http://lancecorporal.ru)сайт (http://lancingdie.ru)сайт (http://landingdoor.ru)сайт (http://landmarksensor.ru)сайт (http://landreform.ru)сайт (http://landuseratio.ru)
сайт (http://languagelaboratory.ru)сайт (http://largeheart.ru)сайт (http://lasercalibration.ru)сайт (http://laserlens.ru)сайт (http://laserpulse.ru)сайт (http://laterevent.ru)сайт (http://latrinesergeant.ru)сайт (http://layabout.ru)сайт (http://leadcoating.ru)сайт (http://leadingfirm.ru)сайт (http://learningcurve.ru)сайт (http://leaveword.ru)сайт (http://machinesensible.ru)сайт (http://magneticequator.ru)сайт (http://magnetotelluricfield.ru)сайт (http://mailinghouse.ru)сайт (http://majorconcern.ru)сайт (http://mammasdarling.ru)сайт (http://managerialstaff.ru)сайт (http://manipulatinghand.ru)сайт (http://manualchoke.ru)сайт (http://medinfobooks.ru)сайт (http://mp3lists.ru)
сайт (http://nameresolution.ru)сайт (http://naphtheneseries.ru)сайт (http://narrowmouthed.ru)сайт (http://nationalcensus.ru)сайт (http://naturalfunctor.ru)сайт (http://navelseed.ru)сайт (http://neatplaster.ru)сайт (http://necroticcaries.ru)сайт (http://negativefibration.ru)сайт (http://neighbouringrights.ru)сайт (http://objectmodule.ru)сайт (http://observationballoon.ru)сайт (http://obstructivepatent.ru)сайт (http://oceanmining.ru)сайт (http://octupolephonon.ru)сайт (http://offlinesystem.ru)сайт (http://offsetholder.ru)сайт (http://olibanumresinoid.ru)сайт (http://onesticket.ru)сайт (http://packedspheres.ru)сайт (http://pagingterminal.ru)сайт (http://palatinebones.ru)сайт (http://palmberry.ru)
сайт (http://papercoating.ru)сайт (http://paraconvexgroup.ru)сайт (http://parasolmonoplane.ru)сайт (http://parkingbrake.ru)сайт (http://partfamily.ru)сайт (http://partialmajorant.ru)сайт (http://quadrupleworm.ru)сайт (http://qualitybooster.ru)сайт (http://quasimoney.ru)сайт (http://quenchedspark.ru)сайт (http://quodrecuperet.ru)сайт (http://rabbetledge.ru)сайт (http://radialchaser.ru)сайт (http://radiationestimator.ru)сайт (http://railwaybridge.ru)сайт (http://randomcoloration.ru)сайт (http://rapidgrowth.ru)сайт (http://rattlesnakemaster.ru)сайт (http://reachthroughregion.ru)сайт (http://readingmagnifier.ru)сайт (http://rearchain.ru)сайт (http://recessioncone.ru)сайт (http://recordedassignment.ru)
сайт (http://rectifiersubstation.ru)сайт (http://redemptionvalue.ru)сайт (http://reducingflange.ru)сайт (http://referenceantigen.ru)сайт (http://regeneratedprotein.ru)сайт (http://reinvestmentplan.ru)сайт (http://safedrilling.ru)сайт (http://sagprofile.ru)сайт (http://salestypelease.ru)сайт (http://samplinginterval.ru)сайт (http://satellitehydrology.ru)сайт (http://scarcecommodity.ru)сайт (http://scrapermat.ru)сайт (http://screwingunit.ru)сайт (http://seawaterpump.ru)сайт (http://secondaryblock.ru)сайт (http://secularclergy.ru)сайт (http://seismicefficiency.ru)сайт (http://selectivediffuser.ru)сайт (http://semiasphalticflux.ru)сайт (http://semifinishmachining.ru)сайт (http://spicetrade.ru)сайт (http://spysale.ru)
сайт (http://stungun.ru)сайт (http://tacticaldiameter.ru)сайт (http://tailstockcenter.ru)сайт (http://tamecurve.ru)сайт (http://tapecorrection.ru)сайт (http://tappingchuck.ru)сайт (http://taskreasoning.ru)сайт (http://technicalgrade.ru)сайт (http://telangiectaticlipoma.ru)сайт (http://telescopicdamper.ru)сайт (http://temperateclimate.ru)сайт (http://temperedmeasure.ru)сайт (http://tenementbuilding.ru)сайт (http://ultramaficrock.ru)сайт (http://ultraviolettesting.ru)