หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => สื่อนวัตกรรม => Topic started by: นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ on March 28, 2013, 04:07:24 AM

Title: แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
Post by: นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ on March 28, 2013, 04:07:24 AM

แบบทดสอบก่อนเรียน


   คำชี้แจง
1.   แบบทดสอบชุดนี้ มีจำนวน 10 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย  3 ตัวเลือก 
   คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2.   นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคำตอบ


  1.   แก้วมองดูลูกแมวผลของการสังเกตของแก้วคือข้อใด
      ก.   ลูกแมวมีขนสีขาว มีจุดดำข้างลำตัวสองจุด หางยาว
      ข.   ลูกแมวนอนบนโต๊ะ
      ค.   ลูกแมวกำลังกินนมแม่  2.   วัตถุชิ้นหนึ่งมีสีเหลือง ผิวเรียบแข็ง มีกลิ่นหอม จากข้อความนี้
   ใช้ประสาทสัมผัสอะไรบ้างในการสังเกต
ก.   ตา  ผิวกาย
ข.   ตา  ผิวกาย  จมูก
ค.   ตา  ผิวกาย  จมูก  หู  3.   ข้อใดเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทางกาย
      ก.   ลูกบอลนี้นิ่มมาก
      ข.   ลูกบอลนี้สีเหลือง
      ค.   ลูกบอลนี้ได้รับมา

  4.   ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นการสังเกต
      ก.   ได้กลิ่นหอมของไก่ทอด
      ข.   จับฟองน้ำดู  นิ่มมือมาก
      ค.   อธิบายลักษณะของกระเป๋านักเรียน


  5.   ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
      ก.   ดอกจำปีมีกลิ่นหอม
      ข.   ทุเรียนผลหนึ่งหนัก 3 กิโลกรัม
      ค.   ข้าวสารถุงนี้หนัก 5  กิโลกรัม


  6.   ข้อใดเป็นการสังเกตที่ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ
      ก.   รถคันนี้มีสีดำ
      ข.   เกลือมีรสเค็ม
      ค.   ขนุนผลนี้หนัก  10 กิโลกรัม


  7.   เมื่อใส่ดอกอัญชัญลงไปในน้ำ น้ำจะเป็นสีน้ำเงิน ผลจากการสังเกต
    เป็นการสังเกตประเภทใด
ก.   ข้อมูลเชิงปริมาณ
ข.   ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ค.   ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลง


  8.   “กล้วยกวน  มีสีน้ำตาลเข้ม กลิ่นหอม รสหวานมัน” ข้อความที่กล่าวนี้ 
   ไม่ใช้อวัยวะใดในการสังเกตประเภทใด
ก.   หู
ข.   ตา
ค.   จมูก


  9.   จากคำถามในข้อ 8 ใช้ประสาทสัมผัสกี่ชนิด
      ก.   1  ชนิด
      ข.   2  ชนิด
      ค.   3  ชนิด


10.   “การเจริญเติบโตของต้นถั่ว”  เป็นข้อมูลการสังเกตด้านใด
      ก.   ข้อมูลเชิงคุณภาพ
      ข.   ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลง
      ค.   ข้อมูลเชิงปริมาณ   

Title: Re: แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
Post by: Mackenzie on May 31, 2016, 10:45:09 AM
มีเฉลยให้ดูมั้ยครับ