หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => สื่อนวัตกรรม => Topic started by: อัญชลี เกตุพุฒ on March 26, 2013, 05:05:19 PM

Title: รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค
Post by: อัญชลี เกตุพุฒ on March 26, 2013, 05:05:19 PM
ชื่อเรื่อง         รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
ชื่อผู้ศึกษา      นางอัญชลี   เกตุพุฒ   
ปีที่ศึกษา      2555
      
บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค และ 3)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง      สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ          เมื่อห่างไกลโรค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 9 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผล   สัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผนการจัดการเรียนรู้  และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ          เมื่อห่างไกลโรค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย () ร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการทดสอบค่าที (t - test)
ผลการศึกษาพบว่า
   1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 84.15/82.89 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80 
   2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วย บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย  สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3) นักเรียนมีความคิดเห็น ต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย  สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52

Title: Re: รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค
Post by: อัญชลี เกตุพุฒ on March 26, 2013, 05:15:56 PM
เป็นนวัตกรรมที่ดี มีประโยชน์กับนักเรียน