หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Warning - while you were reading 2 new replies have been posted. You may wish to review your post.
Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
"หนึ่งปี"มีกี่เดือน? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
แปด ลบ ห้า เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: volsung
« on: Today at 06:41:12 AM »

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
Posted by: นางจุฑามาศ พรสินชัย
« on: December 12, 2012, 03:17:46 AM »

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้วิจัย   นางจุฑามาศ  พรสินชัย  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
                                   
บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและ               การเป็นผู้ประกอบการ  สำหรับนักเรียน  ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545   และมีเกณฑ์ประสิทธิภาพ 85/85  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือนักเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  ที่ศึกษาวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  จำนวน 144  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  มี  2 ประเภท  ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ (ร่าง)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบระหว่างการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียน  สำหรับผู้สอน  สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  และแบบตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างและสาระกับหลักสูตร  การวิจัยแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ตอนที่ 1 การเตรียมการ (PLAN) เพื่อพัฒนา(ร่าง)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ตอนที่ 2  การดำเนินการ (DO) และการตรวจสอบประสิทธิภาพ (CHECK) โดยทดสอบภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 144 คน ตอนที่ 3  การปรับปรุง (ACT) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  ค่า E1/E2  ค่า IOC   ค่าความยาก   ค่าอำนาจจำแนก   ค่าความเชื่อถือได้   และค่า t-test  ผลการวิจัยพบว่า(ร่าง)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ที่พัฒนาสำหรับนักเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  และมีเกณฑ์ประสิทธิภาพ 85.61/85.58 

Page created in 0.457 seconds with 22 queries.