หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
สาม บวก หก เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
แปด ลบ ห้า เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์
« on: November 09, 2012, 08:43:00 AM »

ชื่อเรื่อง      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
ผู้รายงาน      นายชยันต์  วัฒนวิสุทธิ์
สถานศึกษา           โรงเรียนบ้านพุต่อ
                        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
ระยะเวลา           ปีการศึกษา 2554 

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน   การสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   2.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
ประชากร คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2554 ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  จำนวน  6 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  235 คน กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้าพุต่อ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  ปีการศึกษา  2554   จำนวน 14 คน การศึกษานี้ใช้แบบแผนการศึกษา  Pre-Experimental  Design แบบ One-Group  Pretest  Posttest  Design
เครื่องมือในการศึกษา ประกอบด้วย (1)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  (2) คู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติที (t – test)
ผลการศึกษาพบว่า
1.เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.38 / 82.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมากที่สุด

Page created in 0.206 seconds with 21 queries.