หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
ธงชาติไทย มีกี่สี? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
"หนึ่งปี"มีกี่เดือน? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: ปอ
« on: October 30, 2012, 07:39:06 AM »

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์
และตัวตั้งไม่เกิน 20   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดจันทรสโมสร   สำนักงานเขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร
ผู้ศึกษา     นางสุนทร   ชูศรีจันทร์
สาขาวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีที่ศึกษา  2555
บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อสร้างและหาคุณภาพประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80     2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ   เรื่อง   การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2555   โรงเรียนวัดจันทรสโมสร  สำนักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  จำนวน 25 คน   ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 24)  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ แบบฝึกทักษะ จำนวน 16 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่   .20 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.82    และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 1.80 ถึง 5.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ 0.84  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบหาความเที่ยงตรง การหาค่าอำนาจจำแนก และการหาค่าความเชื่อมั่น
ผลการศึกษาพบว่า 
1)   แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เรื่อง  การบวกและการลบจำนวน
ที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20   ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ  89.75/ 85.20   
2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การบวก
และการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20   หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
      3)  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ที่มีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  อยู่ในระดับมาก
โดยสรุป แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะการคิด  ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้  แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 สามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียน และใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
Page created in 0.091 seconds with 21 queries.