หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Warning - while you were reading 2 new replies have been posted. You may wish to review your post.
Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
"หนึ่งปี"มีกี่เดือน? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
แปด ลบ ห้า เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: volsung
« on: December 09, 2019, 08:51:34 PM »

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Posted by: อุสณี บุษราคัมวดี
« on: October 22, 2012, 08:53:36 AM »

                                         บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน
             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
             สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
             สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย   นางอุสณี  บุษราคัมวดี
หน่วยงาน   โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ปีที่รายงาน   2555

   การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม และประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 
สำนักงานเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร
   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียน 20  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive  Sampling)
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test Dependent
Sample  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุดเด็กดีทรายกองดิน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผลการวิเคราะห์พบว่า
        1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ 88.97/89.50
        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
        3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 :o 8)อยู่ในระดับมาก

Page created in 0.181 seconds with 22 queries.