หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
"บ้าน พัก ครู ดอท คอม" มีกี่พยางค์? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
สาม บวก หก เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: จิตราภรณ์ ปานช้าง
« on: August 28, 2012, 03:40:22 AM »

ชื่อเรื่อง               รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้ศึกษา      นางจิตราภรณ์  ปานช้าง
ปีที่รายงาน      2555

บทคัดย่อ
   รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพ     แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา    ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียน                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคำ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และ
ค่าร้อยละความก้าวหน้า
   ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
   1. การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80  ที่ตั้งไว้ คือ 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.19/85.52 
   2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 สูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนเรียน 55.52  คะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียน 85.52  และ
มีค่าร้อยละความก้าวหน้า  30.00
   3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.29  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.61

Page created in 0.195 seconds with 21 queries.