หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Warning - while you were reading 2 new replies have been posted. You may wish to review your post.
Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
"บ้าน พัก ครู ดอท คอม" มีกี่พยางค์? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
สาม บวก หก เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: volsung
« on: December 09, 2019, 02:34:03 PM »

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
Posted by: ครูสัญญพงศ์
« on: July 29, 2012, 05:16:48 PM »

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น  สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา      นายสัญญพงศ์   ดีบุญมี  ณ  ชุมแพ
สถานศึกษา      โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ปีการศึกษา                 2554


                                                   บทคัดย่อ

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น   เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การศึกษาครั้งนี้
มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  พัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น   สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพ  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น   3)  ศึกษาความพึงพอใจของการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียน
ชุมแพชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  จำนวน  25  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 15  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale 5 Rating)  จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้
1.  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น   สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  86.34/82.27 
   2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เท่ากับ  0.650 หมายความว่า  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ร้อยละ  65.00
   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.57  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.91


   โดยสรุป หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ท่องเมืองขามแก่น   สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้ มีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนที่ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนี้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  65.00  จึงเห็นควรนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมไปใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Page created in 0.113 seconds with 22 queries.