หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
"บ้าน พัก ครู ดอท คอม" มีกี่พยางค์? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
สาม บวก หก เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Chicaa
« on: April 23, 2019, 08:32:01 AM »

เป็นข้อมูลที่ผมกำลังต้องการเป็นอย่างมาก
Posted by: nonna
« on: March 24, 2017, 05:20:45 PM »

ชื่อเรื่อง      โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัด
      อุปนันทาราม เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ผู้ศึกษา      นางสาวสุภาวดี เจียกุลธร
สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
ปีการศึกษา      2558

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ (2) ทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ และ (3) ประเมินโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิทยากร จำนวน 4 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 24 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 667 คน ปีการศึกษา 2558-2559 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติบรรยาย
   ผลการวิจัยพบว่า
   1. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (1) วิเคราะห์ (analyze) และเรียนรู้ (learn) (2) ออกแบบ (design) สอน (teach) สังเกต (observe) และสะท้อนคิด (reflect)
   2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูมีคะแนนพัฒนาการโดยรวมสูงขึ้น
   3. ผลการประเมินโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า (1) ประสิทธิผลของโปรแกรม พบว่า ครูมีคะแนนพัฒนาการหลังเข้าร่วมการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (2) คุณภาพของโปรแกรม พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Page created in 0.091 seconds with 21 queries.