หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
"หนึ่งปี"มีกี่เดือน? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
สาม บวก หก เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: วัชรินทร์ ศรีผ่าน
« on: April 06, 2013, 04:34:34 PM »

ชื่อเรื่องรายงาน    การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด   วิทยาศาสตร์รอบตัว
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
กลุ่มสาระการเรียนรู้       วิทยาศาสตร์
ชื่อผู้เขียน             นางวัชรินทร์  ศรีผ่าน
ตำแหน่ง         ครู  วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนวัดใดใหญ่
ปีการศึกษา  2555

บทคัดย่อ

 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด   วิทยาศาสตร์รอบตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนวัดใดใหญ่ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดใดใหญ่ ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนวัดใดใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1  จำนวน  13  คน   
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว  จำนวน 5  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบที ( t-test  dependent )               
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1.  บทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 4   ที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพโดยภาพรวมเท่ากับ   83.57/ 82.20   
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดใดใหญ่ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.46) 

Page created in 0.122 seconds with 21 queries.