หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
"หนึ่งปี"มีกี่เดือน? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
แปด ลบ ห้า เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: วัลลภา เสถียรธรรมกิจ
« on: March 28, 2013, 10:40:55 AM »

บทคัดย่อ

เรื่อง   การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดคู้บอน สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร   
ผู้ศึกษา   วัลลภา  เสถียรธรรมกิจ
ปี     2555
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ          การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  การคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 และ (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคู้บอน  สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 ได้จากประชากรด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random Sampling)  จาก 4 ห้องเรียน  สุ่มมา 1 ห้องเรียน  จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้แก่            (1) แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จำนวน 5 เล่ม         (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 แผน  (3) คู่มือครูแนวทางการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (5)  แบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลโดย (1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  / ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ      การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ t-test Dependent Sample 
ผลการศึกษาที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
   (1) การทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 5 เล่ม คือ  เล่มที่ 1 การสังเกตและการจำแนก  เล่มที่ 2 การจัดกลุ่ม  เล่มที่ 3 การวิเคราะห์เหตุผล  เล่มที่ 4 การนำไปใช้  และเล่มที่ 5 การทำนาย ที่สร้างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ( / )  ดังนี้
   เล่มที่ 1 การสังเกตและการจำแนก   มีประสิทธิภาพ       82.35/83.53
   เล่มที่ 2 การจัดกลุ่ม              มีประสิทธิภาพ       82.94/83.82
   เล่มที่ 3 การวิเคราะห์เหตุผล           มีประสิทธิภาพ       82.65/84.12   
   เล่มที่ 4 การนำไปใช้                มีประสิทธิภาพ       82.06/83.24 
   เล่มที่ 5 การทำนาย                มีประสิทธิภาพ       81.30/82.67 
ประสิทธิภาพโดยรวม          เท่ากับ          82.26/83.48 
(2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

Page created in 0.158 seconds with 21 queries.