หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
ธงชาติไทย มีกี่สี? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
แปด ลบ ห้า เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: BeThatsani
« on: May 07, 2013, 04:37:12 AM »

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสนมวิทยาคาร  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD

ผู้รายงาน  นงลักษณ์   พสุนนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย
ปีการศึกษา  2555

บทคัดย่อ

       รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสนมวิทยาคาร โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD  มีวัตถุประสงค์
(1)  เพื่อพัฒนาแบบเสริมทักษะฝึกทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค  STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80                         (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน    สนมวิทยาคาร  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค  STAD  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  (3)  เพื่อหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค  STAD  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค  STAD 
       กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรายงาน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555  จำนวน 40  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 แผน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71  มีความเหมาะสมมากที่สุด แบบฝึกทักษะ จํานวน 9  แบบฝึก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 มีความเหมาะสมมาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  40  ข้อ  ค่าความยากตั้งแต่ 0.20  ถึง  0.49  และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.60 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.9197  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.9330  สถิติที่ใช้ ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  โดยใช้สูตร t–test (Dependent  Sample)
       ผลการศึกษาค้นคว้า
       1. ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่พัฒนาขึ้น จำนวน 9 แบบฝึก  ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก  ทั้งนี้แบบฝึกทักษะเสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.97/82.83 และแบบฝึกทั้ง 9 แบบฝึก   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
       2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า    ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  และคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกแบบฝึก
3.  ผลการหาประสิทธิภาพจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD จากการเปรียบเทียบคะแนนประเมินผลระหว่างเรียนกับคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า  มีร้อยละ 86.15/83.19  แสดงว่า แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  และดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีค่าเท่ากับ 0.7416 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  74.16
       4.  ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก เสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสนมวิทยาคาร  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35   
       โดยสรุป  แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์  วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนสนมวิทยาคาร  อำเภอสนม    จังหวัดสุรินทร์   มีประสิทธิภาพ  มีประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

Page created in 0.18 seconds with 22 queries.