หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
"บ้าน พัก ครู ดอท คอม" มีกี่พยางค์? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
ธงชาติไทย มีกี่สี? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: bot2535
« on: March 12, 2015, 09:34:22 AM »

ขอบคุณสำหรับข้อมูล
Posted by: ชัญญา
« on: April 16, 2013, 01:26:18 AM »

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   หน่วยพืชและสัตว์
ผู้ศึกษา       .........................................

บทคัดย่อ
   
         การศึกษาครั้งนี้  มีความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   หน่วยพืชและสัตว์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ 80/80    เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์   หน่วยพืชและสัตว์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   หน่วยพืชและสัตว์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   หน่วยพืชและสัตว์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 25......  โรงเรียน.....................................  อำเภอ...................  จังหวัด...................... สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................  เขต .....  มีนักเรียน  จำนวน ... (29)...  คน  กรอบเนื้อหาที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา  ได้ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  หน่วยพืชและสัตว์
   ผลการศึกษาพบว่า
      1.  การหาประสิทธิภาพของสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   หน่วยพืชและสัตว์  ผลปรากฏว่า  สื่อประกอบการจัด
การเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   หน่วยพืชและสัตว์ 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.88/86.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  คือ  80/80
      2.  การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   หน่วยพืชและสัตว์ผลปรากฏว่า  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  .6779  ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น  ร้อยละ  67.79

                                                                                                                                                      ค

   3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   หน่วยพืชและสัตว์ 
ผลปรากฏว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
   4.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมด้วยสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   หน่วยพืชและสัตว์  อยู่ในระดับมาก 
( )  =  4.30  )

Page created in 0.047 seconds with 22 queries.