หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Warning - while you were reading 2 new replies have been posted. You may wish to review your post.
Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
ธงชาติไทย มีกี่สี? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
สาม บวก หก เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: volsung
« on: December 05, 2019, 10:44:01 AM »

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
Posted by: photon13
« on: April 04, 2013, 03:25:22 AM »

ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ผู้ประเมิน   ราตรี  ปรีชา
สถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ปีการศึกษา   2554

                                   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

                   การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุงครั้งนี้  มุ่งศึกษาการประเมินผล ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 696 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) จากตารางสำเร็จของ Krejcie and Morgan วิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย บุคลากร ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 5 คน  ครู จำนวน 63 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 คน คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน จำนวน 10 คน นักการภารโรง  จำนวน  4 คน ผู้ประกอบอาหาร จำนวน 10 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 297 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 297 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ (f)  ค่าร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ( ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
   ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามความคิดเห็นของบุคลากรและผู้แทนชุมชนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  พบว่า
   1. ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับสภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน  จึงมีความเหมาะสมที่จะดำเนินโครงการนี้
   2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และวิธีการดำเนินงานตามโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมินส่งผลให้การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จ จึงสมควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไป

   3. ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง โดยรวมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน  การดำเนินการตามแผนไปด้วยดี จึงสมควรดำเนินการต่อไป
   4. ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  เกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามโครงการโดยรวมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยรวมของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก โดยรวมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  จึงสมควรดำเนินการโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง

Page created in 0.164 seconds with 23 queries.