หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
"บ้าน พัก ครู ดอท คอม" มีกี่พยางค์? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
ธงชาติไทย มีกี่สี? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: yuthana
« on: March 22, 2013, 04:02:17 AM »

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง          รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา        นายยุทธนา วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างละ 30 ข้อ  3) แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test )
   ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
   1.แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 5 ชุดในภาพรวมแล้วมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดคือ 80/80 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพ  เฉลี่ยเท่ากับ 81.31/80.38
   2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 12.12 และมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 25.93 ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 46.03 และค่า ที่คำนวณได้ ( =33.75) มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตที่กำหนดไว้ กล่าวคือคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 0.51

Page created in 0.1 seconds with 22 queries.