หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
ธงชาติไทย มีกี่สี? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
สาม บวก หก เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: ราตรี คนเพียร
« on: October 25, 2012, 04:55:53 AM »

ชื่อผู้วิจัย            ราตรี  คนเพียร
ตำแหน่ง            ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่                         
ปีการศึกษา 2554   
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ คู่มือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3.เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4. เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ในสาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  1. คู่มือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test   ผลการวิจัยพบว่า  1. คู่มือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  โดยเฉลี่ย E1 / E2  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ  82.51/82.18   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 27.68 และหลังเรียนร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น  84.66  ทดสอบทางสถิติพบว่า   t-test  เท่ากับ 32.80 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01  3.  ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนพบว่าประเมินก่อนเรียนเฉลี่ย  54.42 และหลังเรียน 76.89  ร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น  42.20   เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า  t-test เท่ากับ 25.84  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ทุกรายการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.78

Page created in 0.347 seconds with 22 queries.