หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Warning - while you were reading a new reply has been posted. You may wish to review your post.
Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
"หนึ่งปี"มีกี่เดือน? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
แปด ลบ ห้า เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: volsung
« on: December 09, 2019, 02:10:53 PM »

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Posted by: กมลวรรณ โสภา
« on: July 23, 2012, 03:42:54 PM »

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนที่ 1/3  ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2554   โรงเรียน
ภูผาม่าน  อำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จำนวน  35  คน
การศึกษาครั้งนี้   เป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 3 วงจรปฏิบัติการ  ในการเก็บข้อมูลผู้ศึกษาได้บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ในแบบการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  แบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน  การตรวจงานจากบัตรบันทึกกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการ แล้วนำข้อมูลมาสะท้อนผล                 การปฏิบัติการมาวิเคราะห์และอภิปราย  เพื่อปรับกรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป
ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า  นักเรียนมีคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นสูงเฉลี่ยร้อยละ  75.71   ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้    มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด   จำนวน  29  คน
คิดเป็นร้อยละ 82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ  89.57  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์  จำนวน 35 คน          คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Page created in 0.132 seconds with 23 queries.