Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาชุดกิจกรรมกา...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ก...
การประเมินโครงการพัฒ...
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเล...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ...
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถ...
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนร...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุ...
รายงานการพัฒนาทักษะพ...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด...
การประเมินโครงการส่ง...
ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการส่งเสริมการรัก...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: May 08, 2016, 01:27:42 PM
1582 | 0
Bookmark and Share
ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี   
ผู้รายงาน   นางสาวสมใจ  วิมลปกรณ์
สถานที่ศึกษา    โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
ปีที่ศึกษา   ปีการศึกษา  2558

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีจำนวน 39 คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand  จำนวน 5 แผ่น  2)แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจสำคัญความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เวลาในการทดลอง ครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 12 ชั่วโมง  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ T-Test  Dependent
   ผลการรายงานสรุปได้ดังนี้
1. การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 พบว่า สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.11/ 84.07 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand พบว่าหลังการฝึกนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

 


My Community