Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาชุดกิจกรรมกา...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ก...
การประเมินโครงการพัฒ...
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเล...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ...
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถ...
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนร...
รายงานผลการพัฒนาการอ...
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดย...
รายงานการพัฒนาทักษะพ...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด...
การประเมินโครงการส่ง...
ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการส่งเสริมการรัก...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: March 22, 2016, 01:05:04 PM
898 | 0
Bookmark and Share
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน   นางนงนุช  โชควิเศษชัยสิทธิ์
สังกัด   โรงเรียนวัดรางบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ปีที่รายงาน   2559
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ    การเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 6) ศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดรางบัว จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ บทเรียน แบบประเมินคุณภาพบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า
   บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ คือ 87.48/88.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
   คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด                  ("X"  ̅ = 4.61 , S.D. = 0.49)
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมีค่าเท่ากับ 0.8124 คิดเป็นร้อยละ 81.24
   ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนในระดับมากที่สุด  ("X"  ̅ = 4.74 , S.D. = 0.54)
   ผู้เรียนมีความคงทนของการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์หลังเรียนผ่านไป 7 วัน และ 30 วัน นับจากวันที่ทดสอบหลังเรียน   ภาคผนวก  ต
ตัวอย่างเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ


   


 


My Community